מועדון הסרט הסביבתי

מטרת מועדון הסרט הסביבתי של פורטר היא להקרין סרטים העוסקים בסוגיות סביבתיות. הסרטים נלווים בדיון אודות התכנים הסביבתיים המוצגים בהם ומידת השפעתם על החברה והסביבה. הסרטים, מוקרנים בפקולטה למשפטים ופתוחים לקהל הרחב. מועדון הסרט הסביבתי הוא יוזמה משותפת של התוכנית למשפט וסביבה בפקולטה למשפטים עם מרכז השל, המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית ובית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר.

פעילות מועדון הסרט הסביבתי תחודש בתחילת שנת הלימודים תשע"ז.

Comments are closed